Gym Policy here:

תקנון חדר הכושר של אורבן פלייס מגדל שלום כל שימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהיפך. תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכללים ותקנות הבית (Rules House (עליהם חתם כל לקוח מול אורבן מגדל שלום ו/או כפי שמתפרסמים באתר האינטרנט של קבוצת אורבן מעת לעת (להלן: "התנאים הכלליים"). הוראות למתאמנים 1 .הכניסה לחדר הכושר מותרת לעובדי קבוצת אורבן וללקוחות אורבן פלייס מגדל שלום – שותפות מוגבלת ( להלן: "אורבן מגדל שלום") בלבד (להלן: "המתאמנ/ים"). 2 .הצהרת בריאות ואישור רפואי 1.2 טרם התחלת השימוש בחדר הכושר, על כל מתאמן למלא הצהרת בריאות, בהתאם לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2 ,(התשע"ה – 2015 .לתשומת לבך, החוק קובע כי יש למלא הצהרת בריאות זו אחת לשנתיים. 2.2 במידה והמתאמן השיב על אחת השאלות שבהצהרת הבריאות בחיוב, לא יהא רשאי הוא להתאמן בחדר הכושר עד שימציא אישור רפואי מרופא המאשר כי אין סיכון לבריאותו באימון בחדר הכושר ("תעודה רפואית"). תעודה רפואית כאמור יש להמציא לקבוצת אורבן אחת לשנה. חדר הכושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית כאמור ובלבד שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה. 3.2 על המתאמן לעדכן את הנהלת קבוצת אורבן במידה וחל שינוי במצבו הרפואי כפי שהצהיר עליו בעת מילוי השאלון הרפואי. 3 .המתאמנים מתבקשים (א) לשמור על כללי התנהגות נאותה; (ב) לשמור על הניקיון; (ג) לא לעשן במתחם חדר הכושר; ו-(ד) לא לדבר בטלפון הסלולרי בתוך חדר הכושר. הפרת הוראות סעיף זה עשויה לגרור את שלילת זכותו של המפר להתאמן בחדר הכושר. 4 .הכניסה בבגדי ונעלי ספורט חובה. יש להקפיד על נעלי ספורט נקיות. הפרת הוראות סעיף זה עשויה לגרור את שלילת זכותו של המפר להתאמן בחדר הכושר. 5 .השימוש במגבת אישית הינו חובה. יש לפרוס את המגבת על המכשיר לפני השימוש. אין להשאיר מגבת על המכשירים בסיום התרגיל. 6 .אין להכניס לשטח ולכניסת חדר הכושר דברי מאכל ו/או שתיה (למעט מים במיכלים אישיים). 7 .על כל מתאמן להחזיר ציוד למקומו ולהשאיר מכשירים נקיים לאחר השימוש. 8 .יש לשמור על ציוד ומתקני חדר הכושר, להימנע מגרימת נזקים לרכוש ולשמור על ניקיון בשטח חדר הכושר וסביבתו. מתאמן אשר יגרום נזק לרכוש חדר הכושר, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לקבוצת אורבן על פי כל דין, לרבות על פי התנאים הכלליים. 9 .אין להכניס אורחים או ילדים לחדר הכושר. כמו כן, הכנסת בעלי חיים לחדר הכושר אסורה. 10 .אין להכניס לחדר הכושר אופניים או כלי תחבורה מכל סוג שהוא. 11 .לתשומת לב המתאמנים, חדר הכושר לא מאויש במדריך כושר. על כן, כל שימוש או פעילות במתקני חדר הכושר, הינו על אחריותו הבלעדית של המתאמן. יש להישמע לכללי השימוש במתקנים השונים ובשום מקרה לא להפעיל ציוד כלשהוא ללא ידע מוקדם. 12 .יש לדווח להנהלת קבוצת אורבן על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון. 13 .חפצים אישיים הינם באחריות המתאמן. קבוצת אורבן אינה אחראית על אובדן ו/או גניבה בשטח חדר הכושר או מחוץ לחדר הכושר. מומלץ לא להשאיר חפצי ערך בתאים. 14 .ימי ושעות הפעילות של חדר הכושר יפורסמו על דלת חדר הכושר. הודעות על שינויים ישלחו למתאמנים באימייל. 15 .חל איסור על שימוש בציוד אימון ו/או כל ציוד או אביזר אחר שלא שייך לחדר הכושר וזאת מסיבות בטיחותיות. 16 .חל איסור לצלם או להקליט בחדר הכושר באמצעות מצלמה, סמארטפונים או כל ציוד צילום או הקלטה אחר ללא אישור הנהלת קבוצת אורבן ו/או הסכמת המתאמנים בחדר הכושר. 17 .לתשומת לב המתאמנים ובאי חדר הכושר, מתחם הכושר עשוי להיות מצולם למטרות אבטחה ובהתאם למדיניות הצילום המופיעה באתר האינטרנט של הקבוצה תחת הכתובת: 4ZoX3n/gl.goo://https. 18 .להנהלת קבוצת אורבן זכות להפסיק באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת את פעילותו של מתאמן בחדר הכושר אשר יהווה סיכון לעצמו, לאחרים, לרכוש חדר הכושר ו/או שלא ינהג בהתאם לכללי ההתנהגות ו/או לא יישמע להוראות קבוצת אורבן או מכל סיבה אחרת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לקבוצת אורבן על פי כל דין, לרבות על פי התנאים הכלליים. 19 .מדיניות זו מתעדכנת מעת לעת ותנאיה המעודכנים החלים על המתאמן יפורסמו בכתובת: QG4uyT/gl.goo://http. אימון נעים ומהנה, אורבן מגדל שלום (באמצעות: אורבן פלייס ש.כ. בע"מ) חתימת המתאמנ/ת:______________

0 Comentário(s)